در صورتی که ایده خلاقانه ای دارید اجازه دهید ما نیز از آن مطلع شده و در صورت قابلیت اجرایی بودن از آن بهره مند شویم.


نام و نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل :
ایده :